‘Οροι Χρήσης

TERMS AND CONDITIONS

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Γενικά στοιχεία

Διαχειριστής της παρούσας online πλατφόρμας και των διαφόρων εργαλείων και των υπηρεσιών είναι η εταιρία RENTAWAY Ο.Ε. Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων ή μισθωτές ή διαχειριστές ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καταχώριση των ακινήτων που επιθυμούν να διαθέσουν προς μίσθωση και οι ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ, που επιθυμούν, να κάνουν κράτηση του αντίστοιχου ακινήτου ή να συνάψουν συμφωνίες μίσθωσης ή να κάνουν χρήση των εργαλείων ή υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία RENTAWAY Ο.Ε..

Με τον όρο ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ νοούνται τα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν ή θα προσπελάσουν την παρούσα ιστοσελίδα και οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας ως ταξιδιώτες ή ενδεχόμενοι ταξιδιώτες που δεν κάνουν χρήση της ιστοσελίδας με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων αλλά κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για ενημέρωση σχετικά με τα ακίνητα και για κρατήσεις ακινήτων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων ή από τους μισθωτές ή από τους διαχειριστές ακινήτων είτε οι λόγοι που κάνουν τις κρατήσεις αφορούν το επάγγελμα τους ή την αναψυχή τους.

Με τον όρο ΧΡΗΣΤΕΣ νοούνται τα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στους ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ – ΤΑΞΙΔΩΤΕΣ και συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων ή οι μισθωτές ή οι διαχειριστές ακινήτων.

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε τόσο για τα ακίνητα που διατίθενται προς ενοικίαση από τους εκάστοτε ιδιοκτήτες στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και τις υπόλοιπες παροχές που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εάν το επιθυμείτε να προχωρήσετε σε εξ αποστάσεως κράτηση των ακινήτων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτά ειδικότερα παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ρητώς συμφωνείται ότι η διατήρηση εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της ιστοσελίδας δεν αποτελεί πρόταση για κράτηση ή παροχή υπηρεσιών με τον εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗ.

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ με την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά και την εξ αποστάσεως χρήση των υπηρεσιών μέσω αυτής αναγνωρίζετε ότι συμφωνείτε με και υπόκειστε στους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οι οποίοι προβλέπονται κατωτέρω αλλά και από την κείμενη νομοθεσία. Για να οριστικοποιήσετε οποιαδήποτε κράτηση ή χρήση υπηρεσίας που παρέχονται από την παρούσα ιστοσελίδα, θα πρέπει να δηλώσετε ότι συμφωνείτε πλήρως με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας, διαφορετικά δεν έχετε την άδεια να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο τις υπηρεσίες που αναφέρονται στον παρόν Ιστότοπο.

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ θα πρέπει να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνεστε για τυχόν αναθεωρήσεις των Όρων και Προϋποθέσεων στις οποίες έχει το δικαίωμα να προβεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επειδή οι Όροι και οι Προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί για εσάς, πριν από οποιαδήποτε κράτηση ή χρήση υπηρεσίας θα πρέπει να δείτε αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει αναρτήσει επικαιροποιημένη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων στον παρόν ιστότοπο.

2. Τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας

α. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ της ιστοσελίδας καλείστε πριν την περιήγηση σας σε αυτήν να διαβάσετε και να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για εσάς και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα, όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ρητώς συμφωνείτε ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστούν οι ΧΡΗΣΤΕΣ ή οποιασδήποτε τρίτος λόγω μη προσήκουσας τήρησης των όρων χρήσης της ιστοσελίδας από τους ΧΡΗΣΤΕΣ.

β. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ, οι οποίοι θα προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου υπόσχεστε και αποδέχεστε ότι πληροίτε τις κατά Νόμο προϋποθέσεις για τη σύναψη της σύμβασης και ότι είστε ενήλικοι.

γ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει τη δυνατότητα στους ΧΡΗΣΤΕΣ της παρούσας ιστοσελίδας να εγγραφούν, εάν το επιθυμούν ως μέλη της (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ) δηλώνοντας ορισμένα στοιχεία και ειδικότερα όνομα, επώνυμο, email, κωδικό πρόσβασης, ενώ ταυτόχρονα θα τους ζητηθεί η επαλήθευση του κωδικού τους. Με τη δημιουργία εκ μέρους των ΧΡΗΣΤΩΝ λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη – μέλους οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχετε τη δυνατότητα, εάν το επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά e-mails κ.λπ.

δ. Οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή σύμβαση τυχόν συνάψετε οι ΧΡΗΣΤΕΣ με τους ιδιοκτήτες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός της παρούσας ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι ΧΡΗΣΤΕΣ και οι Ιδιοκτήτες ή οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος με το οποίο θα υπογράψετε συμφωνία ή θα συνάψετε σύμβαση θα είστε υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αντίστοιχες συμφωνίες και συμβάσεις και ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε αυτές και αποποιείται κάθε ευθύνη που απορρέει από αυτές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μεσολαβεί σε οποιαδήποτε διαφορά δημιουργηθεί μεταξύ των ΧΡΗΣΤΩΝ και άλλων συμβαλλόμενων μερών πέρα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

3. Υπερσύνδεσμοι- Σύνδεσμοι

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους, που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης που αναγράφονται στους διαδικτυακούς τόπους που περιλαμβάνοντα οι υπερσύνδεσμοι ή οι σύνδεσμοι, πριν περιηγηθούν σε οποιονδήποτε από αυτούς καθώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ρητά ότι δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης.

4. Τροποποιήσεις

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΙΑ να τροποποιήσει ή και να καταργήσει σύνολο ή τμήμα όλων των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση όπως και να περιορίσει την πρόσβαση σε μέρη ή στο σύνολο της παρούσας ιστοσελίδας.

5. Αποποίηση ευθύνης – Δικαιώματα ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υπεύθυνη έναντι των ΧΡΗΣΤΩΝ, αν για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε δεδομένη χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης εμφάνισης τεχνικών σφαλμάτων στην ιστοσελίδα για λόγους που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται, ωστόσο υπόσχεται ότι θα καταβάλει προσπάθεια για την αποκατάσταση αυτών το ταχύτερο δυνατό. Η τυχόν αναβάθμιση και συντήρηση του ιστότοπου και των συστημάτων της πλατφόρμας θα γίνει όσο το δυνατόν με τον μικρότερο περιορισμό στη χρήση τους από τους ΧΡΗΣΤΕΣ.

Ο παρόν Ιστότοπος λειτουργεί μόνο ως χώρος στον οποίο οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορείτε να ενημερωθείτε για καταχωρίσεις ακινήτων ή υπηρεσιών και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των καταχωρίσεων αυτών παρά μόνο για τη διαχείριση των ακινήτων. Οι καταχωρίσεις ακινήτων ή υπηρεσιών παρέχονται από τους Ιδιοκτήτες και αποτελεί δική τους ευθύνη η δημιουργία του περιεχομένου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στους ΧΡΗΣΤΕΣ απλά την πρόσβαση στο περιεχόμενο των ακινήτων ή υπηρεσιών και δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε οι ΧΡΗΣΤΕΣ άμεσα με τους ιδιοκτήτες για οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια αφορά το ακίνητο ή την υπηρεσία. Γι’ αυτό το λόγο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι σε θέση να εγκρίνει και να εγγυηθεί για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία του περιεχομένου των καταχωρίσεων ακινήτων ή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις Καταχωρίσεις του Ιστότοπου.

Οι ιδιοκτήτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που αναγράφονται στις Καταχωρίσεις Ακινήτων καθώς και για την ακρίβεια τυχόν μετάφρασης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλλει προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής η αναπαραγωγή στον ιστότοπο οποιονδήποτε στοιχείων π.χ. φωτογραφίες παρέχονται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή η περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ωστόσο, οι ΧΡΗΣΤΕΣ συμφωνείτε ότι ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από τις αρχικές φωτογραφίες κατά τη σάρωση μη ψηφιακών φωτογραφιών, λόγω μη ύπαρξης ενιαίων ρυθμίσεων κάθε οθόνης ή λόγω χρήσης διαφορετικής τεχνολογίας και ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τέτοια απόκλιση. Αν οι ΧΡΗΣΤΕΣ προχωρήσετε σε κράτηση των ακινήτων ή της υπηρεσίας αποδέχεστε ότι οι Ιδιοκτήτες έχουν την ευθύνη για το περιεχόμενο των φωτογραφιών ή των περιγραφών που αποτυπώνουν το ακίνητο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι δυνατόν να ελέγξει την ταυτότητα ή τη διαπίστωση της πραγματικής κατάστασης ή της ύπαρξης ενός ακινήτου και συνεπώς οι ΧΡΗΣΤΕΣ αποδέχονται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται γι’αυτά. Η εταιρεία θα έχει μόνο τη διαχείριση των ακινήτων ως προς τις παροχές των υπηρεσιών.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο, τα λογότυπα και τα λογισμικά της παρούσας ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων προσώπων που συνδέονται με σχέση σύμβασης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα ιδιοκτησίας βάσης δεδομένων. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους ΧΡΗΣΤΕΣ μόνο για προσωπική χρήση (για να αποδείξουν οποιαδήποτε συμφωνία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή για να κρατήσουν αντίγραφο της κράτησής τους) και σε καμία περίπτωση για δημόσια ή εμπορική. Ρητώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι η αποθήκευση, η εκτύπωση και η προβολή του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται στους ΧΡΗΣΤΕΣ αποκλειστικά και μόνο για προσωπική του χρήση. Δεν επιτρέπεται στους ΧΡΗΣΤΕΣ η δημοσίευση ή η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή σε οποιαδήποτε μορφή οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται σε οποιοδήποτε λογισμικό ή τα συνοδευτικά έγγραφα, που παρέχονται από την ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Δεν δίνεται καμία άδεια ή συγκατάθεση στους ΧΡΗΣΤΕΣ να χρησιμοποιήσουν τα σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με οποιοδήποτε τρόπο ούτε με οποιαδήποτε άλλα παρόμοια σύμβολα. Ρητώς συμφωνείται ότι οι ΧΡΗΣΤΕΣ δεν θα χρησιμοποιήσουν το όνομα ή το διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τρόπο που δύναται να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε τρίτο, για την αποκατάσταση των οποίων θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι ΧΡΗΣΤΕΣ. Οι Ιδιοκτήτες ακινήτων που καταχωρούν εμπορικά σήματα, ή διακριτικά γνωρίσματα ή οποιοδήποτε περιεχόμενο οποιουδήποτε τύπου αποδέχονται και δεσμεύονται ότι έχουν τα νόμιμα δικαιώματα να το πράξουν και να τα χρησιμοποιήσουν.

Με την καταχώριση των ακινήτων ή της υπηρεσίας και του περιεχομένου τους με οποιαδήποτε μορφή οι Ιδιοκτήτες χορηγούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χωρίς αμοιβή, το διαρκές, πλήρως μεταβιβάσιμο και αμετάκλητο δικαίωμα να χρησιμοποιούνται, να αναπαράγονται και να προβάλλονται δημόσια σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε γνωστό σημερινό ή μελλοντικό μέσο και να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται αντίστοιχα στο κάθε μέσο προβολής.

7. Αποθήκευση- Εκτύπωση όρων

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ για την ασφάλεια των συναλλαγών σας έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ή και να εκτυπώσετε το σύνολο των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

8. Δυνατότητα επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία ή παράπονο από την εφαρμογή του συνόλου των περιεχομένων στην παρούσα ιστοσελίδα όρων χρήσης οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να επικοινωνούν με email στο [email protected] ή στο τηλ 2310222233

9. Τήρηση απορρήτου

α. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητώς εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας όλων των δεδομένων των ΧΡΗΣΤΩΝ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί και διαρκώς αναβαθμίζει τα υποσυστήματα, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη και προσήκουσα λειτουργία του συστήματος. Χρησιμοποιεί σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, προστασίας, προστασίας κατά των ιών, προστασίας κατά των κακόβουλων ενεργειών κ.τ.λ. για διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων των ΧΡΗΣΤΩΝ κατά την πλοήγηση του στην ιστοσελίδα.

β. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιπλέον τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας για την ασφαλή πρόσβαση από τον εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗ στο λογαριασμό εγγεγραμμένου – χρήστη μέλους, που ενδεχομένως έχει δημιουργήσει.

Ωστόσο με τη δημιουργία του λογαριασμού ο ΧΡΗΣΤΗΣ υπόσχεται ότι θα τηρήσει και από την πλευρά του όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να παραμείνουν απόρρητα τα στοιχεία του λογαριασμού του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημίας προκύψει από την μη τήρηση των προσήκοντων κανόνων ασφαλείας εκ μέρους των ΧΡΗΣΤΩΝ και για το λόγο αυτό ο εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να προβαίνει μετά στην ολοκλήρωση της οποίας επικοινωνίας μέσω του λογαριασμού του σε ασφαλή έξοδο από το λογαριασμό (αποσύνδεση) και να διαφυλάττει τη μη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχειών του λογαριασμού του σε οποιοδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση απώλειας ή παρά τα ανωτέρω με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης του μυστικού κωδικού πρόσβασης σε τρίτο πρόσωπο ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ .

Β. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να περιηγηθούν την ιστοσελίδα χωρίς να του ζητηθεί κανένα απολύτως προσωπικό στοιχείο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εκτός εάν ρητά προηγουμένως ενημερωθούν προς τούτο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

2. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλος (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ) δηλώνοντας όνομα, επίθετο, email, κωδικό πρόσβασης και επαλήθευση κωδικού. Με την εγγραφή στο σύστημα ως μέλοι οι ΧΡΗΣΤΕΣ δίνουν αυτόματα τη συναίνεσή τους στη συλλογή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ των ως άνω προσωπικών του δεδομένων. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ δεσμεύονται να παρέχουν αληθώς και με ακρίβεια αυτές τις πληροφορίες και προσηκόντως να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους, ώστε να διατηρούνται επικαιροποιημένα.

3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρεί τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση των ΧΡΗΣΤΩΝ, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης όπως αυτά προβλέπονται από τα άρθρα 11 -13 του Ν. 2472/1997.

5. Σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητώς δεσμεύεται ότι τούτο θα λαμβάνει χώρα με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση των ΧΡΗΣΤΩΝ. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ διατηρούν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στο αρχείο, όπου τηρούνται τα δεδομένα τους και να μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση τους και να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τη λίστα των παραληπτών. Περαιτέρω διατηρούν το δικαίωμα να διορθώσουν κατόπιν αίτησής τους, εφόσον υπάρχουν σφάλματα στις καταχωρήσεις.

6. Τα ως άνω δεδομένα τυγχάνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με σκοπό την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών και δεν δημοσιοποιούνται ή μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των ΧΡΗΣΤΩΝ, εκτός εάν τούτο απαιτηθεί από το Νόμο.

Γ1 . Όροι ενοικίασης ακινήτου ή χρήση υπηρεσιών

1. Δυνατότητα ενοικίασης ακινήτου ή χρήσης υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου

Μέσω της ιστοσελίδας με απλά και κατανοητά βήματα οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να κάνουν κράτηση για ενοικίαση ακινήτου ή χρήση υπηρεσιών και τελικά να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξ αποστάσεως διαδικτυακής παροχής υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για να προβούν σε ενοικίαση ακινήτου ή χρήση υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οι ΧΡΗΣΤΕΣ θα πρέπει να επιλέξουν με βάσει τον αναλυτικά και σαφώς υποδεικνυόμενο τρόπο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας, το ακίνητο που επιθυμεί να νοικιάσει ή την υπηρεσία που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει.

2. Ενημέρωση ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ πριν την ενοικίαση ακινήτου ή τη χρήση υπηρεσιών είναι χρήσιμο να ενημερωθούν λεπτομερειακά για τα βασικά στοιχεία και τους όρους, τα οποία κάθε φορά προσφέρονται προς ενημέρωση τους στο οικείο στάδιο-πεδίο πριν την πραγματοποίησης της κράτησης.

3. Νομικό πλαίσιο ενοικίασης ακινήτου ή χρήσης υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

Οι περιλαμβανόμενοι «ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ» διέπουν παράλληλα και ταυτόχρονα με το σύνολο των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και την κείμενη νομοθεσία την ενοικίαση ακίνητου ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας αναφέρεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ αναγνωρίζουν ότι, πριν την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανέγνωσαν το σύνολο των ανωτέρω όρων και αποδέχονται το περιεχόμενο τους.

4. Χαρακτηριστικά ακινήτων και υπηρεσιών

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προς ενοικίαση ακινήτων και των προς χρήση υπηρεσιών εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα στον οικείο κατά περίπτωση χώρο. Ενδέχεται για λόγους τεχνικούς που αφορούν στην ιστοσελίδα να υπάρξει μερική αναντιστοιχία μεταξύ του προβαλλόμενου ακινήτου ή της υπηρεσίας με το πραγματικό όπως π.χ. στην περίπτωση διαφοροποιήσεων στις αποτυπώσεις των χρωμάτων ή των φωτογραφιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις.

5. Διαδικασία ενοικίασης ακινήτου ή χρήσης υπηρεσίας

α. Για την ενοικίαση των ακινήτων ή τη χρήση υπηρεσιών να ακολουθήσετε τα κάτωθι βήματα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Επιλέγετε ένα τμήμα της ιστοσελίδας και κατόπιν το είδος του ακινήτου ή της υπηρεσίας.

Δείτε τα ακίνητα ή τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Με ένα κλικ μπορείτε να μεγεθύνετε τη φωτογραφία για να δείτε κάθε λεπτομέρεια. Στην περιγραφή του προϊόντος μπορείτε να δείτε χρήσιμες πληροφορίες όπως περιγραφή, κωδικό αναφοράς και τιμή. Κατόπιν τις διαθέσιμες ημερομηνίες.

Επιλέξτε το ακίνητο ή την υπηρεσία και προχωρήστε στα επόμενα βήματα. Ύστερα μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να συνεχίσετε ή να ολοκληρώσετε την κράτηση. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε την κράτηση, μπορείτε να συνεχίσετε δημιουργώντας ηλεκτρονικό λογαριασμό.

Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής.

Αναγνώστε προσεκτικά την επιβεβαίωση της κράτησης.

Κάντε επιλογή (κλικ) του εικονιδίου περί αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχθείτε πριν την επιλογή του εικονιδίου «πληρωμή».

β. Είναι αυτονόητο ότι πριν ολοκληρώσει την κράτησή τους, οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να ακυρώσουν ή να διαφοροποιήσουν τα στοιχεία της κράτησή τους. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επισημαίνει στους ΧΡΗΣΤΕΣ να προβαίνουν πριν την επιλογή του εικονιδίου «πληρωμή» σε λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων της κράτησης.

γ. Όταν οι ΧΡΗΣΤΕΣ τελικά προβούν σε μια κράτηση, όπου απαιτείται θα λάβουν επιβεβαίωση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την οποία θα επιβεβαιώνεται η κράτησή τους. Διαφορετικά οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν κατευθείαν να κάνουν κράτηση με οποιοδήποτε γνωστό μέσο και κυρίως με email.

6. Ορθή δήλωση στοιχείων ΧΡΗΣΤΗ

Κατά την κράτησή του όλα τα στοιχεία, τα οποία δηλώνει ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει είναι αληθή και ακριβή. Προς αποφυγή εκ παραδρομής λαθών θεωρείται σκόπιμο ο ΧΡΗΣΤΗΣ να προβεί σε έλεγχο όλων των στοιχείων της κράτησής του πριν την ολοκλήρωσή της .

7. Τιμές

Το κόστος των υπηρεσιών μπορεί να μεταβάλλεται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει ότι όλες οι τιμές που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα υπόκεινται ακολούθως σε αυτές τις αλλαγές, για τις οποίες οι ΧΡΗΣΤΕΣ θα ενημερώνεται προσηκόντως. Περαιτέρω οι υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατίθενται με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών αυτών, για την οποία οι ΧΡΗΣΤΕΣ θα ενημερωθούν προσηκόντως.

8. Δικαίωμα μη αποδοχής της κράτησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αν και έχει καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε τόσο η περιγραφή των ακινήτων ή των υπηρεσιών όσο και οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών να είναι ακριβή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί προσφορά των υπηρεσιών, που εκ παραδρομής φέρουν λανθασμένα χαρακτηριστικά ή τιμή π.χ. λόγω γραφικής παραδρομής ή λόγω τεχνικών σφαλμάτων στη λειτουργία της σελίδας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το ίδιο δικαίωμα σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας με πολύ υψηλό τίμημα καθώς και το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τους ΧΡΗΣΤΕΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιπλέον δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μη αποδεχθεί κράτηση από πρόσωπο, που δεν έχει πληρώσει χωρίς αιτιολογία ή κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τους ΧΡΗΣΤΕΣ προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της ολοκλήρωσης της εκάστοτε κράτησης. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά τη απόλυτη κρίση της να επικοινωνήσει ειδικά στην περίπτωση προσώπου που δεν έχει πληρώσει χωρίς αιτιολογία ή κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν με το πρόσωπο αυτό καθώς και να ζητήσει στην περίπτωση αυτή την εξόφληση του τιμήματος και οποιασδήποτε δαπάνης με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

9. Τρόποι πληρωμής

Για την οριστικοποίηση της κράτησης, οι ΧΡΗΣΤΕΣ απαιτείται να πληρώσουν το 30% της συνολικής αξίας της κράτησης σας. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται από την εταιρεία, αν η κράτηση ακυρωθεί μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου ορίου ημερών που αναγράφεται σε κάθε ακίνητο. Πριν την παρέλευση του προβλεπόμενου ορίου ημερών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιστρέφει στους ΧΡΗΣΤΕΣ όλο το ποσό.

Α. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Καταθέτετε το χρηματικό ποσό στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

Alpha bank GR 0701407120712002002014767 SWIFT/BIC CRBAGRAA και

Εθνική τράπεζα GR 6501107440000074400232729 SWIFT/BIC ETHNGRAA.

Απαραίτητο είναι στο καταθετήριο της τράπεζας να αναγράψετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας καθώς και τον κωδικό κράτησης. Αφού κάνετε την κατάθεση θα χρειαστεί να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης.

Β. Πληρωμή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω πιστωτικής κάρτας.

Κατά την άφιξη των ΧΡΗΣΤΩΝ στο κατάλυμα πρέπει να γίνει ολοσχερή εξόφληση του κόστους της κράτησης τους. Αυτό μπορεί να γίνει με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα κατά την άφιξη η μπορεί να έχει προηγηθεί κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Alpha bank GR 0701407120712002002014767

Εθνική τράπεζα GR 6501107440000074400232729

Επιπλέον,για την κράτηση ορισμένων ακινήτων απαιτείται ποσό εγγύησης το οποίο δίνουν οι ΧΡΗΣΤΕΣ στην ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την άφιξή τους και αν δεν προκύψει κάποια ζημία στο ακίνητο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιστρέφει στους ΧΡΗΣΤΕΣ όλο το ποσό της εγγύησης κατά την αναχώρηση. Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από το ακίνητο και γνωστοποιείται στους ΧΡΗΣΤΕΣ πριν την ολοκλήρωση της κράτησης τους.

Κατά την άφιξη των ΧΡΗΣΤΩΝ στο ακίνητο καλούνται να υπογράψουν συμφωνητικό σε δύο γλώσσες ελληνικά – αγγλικά με όλα τα στοιχεία της κράτησης στο οποίο αναγράφεται και το ποσό της εγγύησης του καταλύματος.

10. Παράδοση κράτησης

Χρόνος παράδοσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα παραδώσει στους ΧΡΗΣΤΕΣ την κράτηση την ημέρα και ώρα που αναφέρονται στο email που λαμβάνουν οι ΧΡΗΣΤΕΣ.

11. Αρχείο κρατήσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει ότι τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των εκάστοτε παρεχόμενων υπηρεσιών, στο οποίο οι ΧΡΗΣΤΕΣ δεν δύναται να έχουν πρόσβαση.

12.Δικαιώματα ΧΡΗΣΤΩΝ

Ρητώς συμφωνείται ότι οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν δικαίωμα αντικατάστασης του ακινήτου ή της υπηρεσίας ή επιστροφής των χρημάτων σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και με τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

13.Αποθήκευση- Εκτύπωση όρων παροχής υπηρεσιών

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ για την ασφάλεια των συναλλαγών του έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν ή και να εκτυπώσουν το σύνολο των όρων παροχής υπηρεσιών .

Γ2. Όροι Επιστροφής χρημάτων ή αντικατάστασης ακινήτου ή υπηρεσίας

Ι. Πολιτική ακύρωσης κράτησης

1. Δικαίωμα υπαναχώρησης. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ που θα προβούν σε κράτηση ακινήτου ή υπηρεσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέσω της παρούσας ιστοσελίδας έχουν τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας δικαίωμα να ακυρώσουν την κράτηση εντός του προβλεπόμενου ορίου ημερών που αναγράφεται σε κάθε ακίνητο. Για κάθε κράτηση ακινήτου υπάρχει όριο ημερών μέσα στο οποίο οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να ακυρώσουν την κράτηση τους χωρίς καμία επιβάρυνση.

2. Προθεσμία άσκησης δικαιώματος ακύρωσης κράτησης. Το προβλεπόμενο όριο ημερών μέσα στο οποίο επιτρέπεται η ακύρωση της κράτησης δεν είναι ίδιο σε κάθε κατάλυμα αλλά κυμαίνεται από 7 έως 30 μέρες. Σε κάθε περίπτωση οι ΧΡΗΣΤΕΣ ενημερώνονται γι’ αυτό πριν την ολοκλήρωση της κράτησης τους. Συνήθως για τα περισσότερα καταλύματα το όριο ακύρωσης της κράτησης είναι 15 ημέρες.

3.Τρόπος άσκησης δικαιώματος. Χρησιμοποιώντας τον αριθμό κράτησης τους οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν με e-mail την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την μη άφιξή τους στο ακίνητο και στη συνέχεια αν η ακύρωση γίνει εντός του προβλεπόμενου ορίου ημερών μέσα στο οποίο επιτρέπεται η ακύρωση της κράτησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιστρέφει στους ΧΡΗΣΤΕΣ όλο το ποσό της προκαταβολής που έχουν καταβάλει.

4. Ευθύνη ΧΡΗΣΤΩΝ. Τυχόν τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τους ΧΡΗΣΤΕΣ.

5.Υποχρεώσεις ΧΡΗΣΤΩΝ.

Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό των ΧΡΗΣΤΩΝ, οι ΧΡΗΣΤΕΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επιστρέψει τα χρήματα.

6. Εξαιρέσεις από δικαίωμα ακύρωσης κράτησης

Ρητώς συμφωνείται, ότι οι ΧΡΗΣΤΕΣ δεν έχουν δικαίωμα να ακυρώσουν την κράτηση στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ήδη κάνει χρήση των υπηρεσιών και κατά τη χρήση διαπιστώσουν κάποια έλλειψη.

ΙΙ. Αίτημα αλλαγής (αντικατάστασης κράτησης)

1. Ρητώς συμφωνείται, ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κάνει δεκτά αιτήματα αντικατάστασης κρατήσεων μόνο για λόγους που αφορούν σε λάθος του συστήματος σχετικά με τη διαθεσιμότητα του ακινήτου ή της υπηρεσίας.

α. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην εταιρεία το αίτημα αλλαγής (αντικατάστασης κράτησης) ή αίτημα επιστροφής χρημάτων.

. Εντός 48 ωρών θα λάβει απάντηση για το εάν έγινε δεκτό το αίτημα του.

β. Ρητώς συμφωνείται ότι δεν θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα αντικατάστασης κράτησης εάν οι ΧΡΗΣΤΕΣ έχουν ήδη κάνει χρήση των υπηρεσιών και κατά τη χρήση διαπιστώσουν κάποια έλλειψη ή δεν είναι της αρεσκείας τους.

Δ. Λοιπές Διατάξεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων γίνεται μόνο εγγράφως και έτσι μόνο αποδεικνύεται.

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν εντός των πλαισίων που ορίζουν οι σχετικές κατά νόμο διατάξεις. Οποιοσδήποτε όρος καταστεί αντίθετος με την ισχύουσα νομοθεσία παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Ρητώς συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή του συνόλου των παρόντων όρων χρήσης αλλά και ειδικότερα των όρων παροχής υπηρεσιών, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλεως της Θεσσαλονίκης.

WordPress PopUp Plugin